آدرس: تهران،شهر قدس،آزادی(میدان سرقنات)جنب قصابی بختیاری موبایل دیجی قدس

کد پستی:3751163351 – تلفن:46858591_021